Dziś jest poniedziałek, 06.02.2023, imieniny Bohdana, Doroty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Zgłaszanie szkód łowieckich

Zgłaszanie szkód łowieckich

dzik

Szanowni Mieszkańcy Gminy Malanów w przypadku szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub podczas wykonywania polowania, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do ich wynagradzania.

Szacowania szkód, o których mowa powyżej, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Wniosek składa się w terminie 3 dni od stwierdzenia straty. Wyjątek stanowią jedynie szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego i oczywiście przed rozpoczęciem wegetacji. Szacowanie szkody składa się z oględzin i szacowania ostatecznego. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego. Nie stawienie się właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje szacowania szkód. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół. Członkowie zespołu, w tym właściciel gruntu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego z biorących udział w szacowaniu szkody.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

/-/ Łukasz Kurek


Pozostałe aktualności