Dziś jest sobota, 25.01.2020, imieniny Tatiany, Miłosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Zadania Referatu Rozwoju i Spraw Społecznych

Zadania Referatu Rozwoju i Spraw Społecznych

Do zadań Referatu Rozwoju i Spraw Społecznych (RR) należy w szczególności:

 1. prowadzenia spraw związanych z rolnictwem, w tym spraw związanych z uprawami wymagającymi zezwoleń;
 2. prowadzenie spraw dotyczących klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 3. organizowanie doradztwa w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie;
 4. prowadzenie spraw związanych z gminnymi strategiami rozwoju;
 5. prowadzenia spraw związanych z promocją Gminy;
 6. promowanie terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie inwestorów;
 7. współpraca i wsparcie dla przedsiębiorców i inwestorów prowadzących działalność na terenie Gminy oraz instytucji wspierających rozwój gospodarczy, m.in. w zakresie przekazywania i przetwarzania informacji oraz promocji;
 8. prowadzenie spraw związanych z publicznym lokalnym transportem zbiorowym;
 9. prowadzenia spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 10. realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
 11. prowadzenie publicznego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 12. współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa w Gminie;
 13. prowadzenia spraw związanych z ochroną środowiska, łowiectwem i leśnictwem, spółkami wodnymi;
 14. realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i turystyki;
 15. prowadzenie zadań z zakresu współpracy z samorządami i innymi podmiotami z zagranicy;
 16. rozpoznawanie potrzeb lokalnych, które mogłyby być zaspakajane środkami pochodzącymi ze źródeł innych niż własne;
 17. wyszukiwanie i wnioskowanie o fundusze zewnętrzne;
 18. współdziałanie z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Gminy w zakresie tworzenia wniosków o środki finansowe z funduszy zewnętrznych;
 19. współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych;
 20. organizowanie i koordynowanie współpracy z innymi gminami w ramach projektów i programów, w których uczestniczy Gmina Malanów;
 21. prowadzenie spraw związanych z repatriantami i uchodźcami;
 22. prowadzenie spraw dotyczących stypendiów sportowych;
 23. ochrona i profilaktyka zdrowia;
 24. opieka i pomoc wspomagająca funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Malanów
 25. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla jednostek kultury Gminy;
 26. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych;
 27. prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki lokalowej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 28. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej, rozwoju jednostek OSP i pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność OSP na terenie Gminy, a przede wszystkim:

  a)     prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów,

  b)     prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,

  c)     utrzymanie w stałej gotowości i sprawności technicznej sprzętu pożarniczego,

  d)     współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy,

  e)    współpraca z Zarządem Oddziału Gminnego OSP RP i Komendantem Gminnym;