Dziś jest środa, 19.02.2020, imieniny Arnolda, Konrada
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Dla Inwestora » Podatki

Podatki

Od 2014 roku firmy mogą liczyć na zwolnienia w podatku od nieruchomości. Dotyczą one zarówno nowobudowanych obiektów, jak i już istniejących (o ile ich adaptacja na potrzeby działalności gospodarczej nastąpiła po 2014 r.).

Zwolnienia obejmują budynki o powierzchni użytkowej:

  1. do 500m2 – zwolnienie w wysokości rocznego wymiaru podatku; Uchwała, Uchwała zmieniająca
  2. od 501 m2 – do 2000 m2 - zwolnieniu podlega 100% rocznego wymiaru podatku za 50% powierzchni budynku; Uchwała, Uchwała zmieniająca
  3. powyżej 2000m2 Uchwała

 

Na terenie Gminy Malanów obowiązują następujące stawki podatków i opłat.

Uwaga. Wymienione poniżej wartości stanowią jedynie podstawę do wyliczenia całkowitej należności. Ostateczna wartość podatku zależeć będzie m.in od powierzchni, klasy gruntu, przeznaczenia budynku itp.

 

PODATKI

Podatek od budynków lub ich części

Uchwała

stawka podatku  

mieszkalnych

0,60 zł za m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,00 zł za m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1,00 zł za m2 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

2,00 zł za m2 

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,07 zł za m2.

Podatek od gruntów

Uchwała

stawka podatku

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł za m2                                                        

Gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

1,00 zł za 1 ha

Gruntów  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł za m2.

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł za m2

Podatek od budowli

Uchwała

2% ich wartości      

Podatek od środków transportu

Uchwała

Szczegóły w uchwale

Podatek rolny

Uchwała

Podstawa wyliczenia podatku

43 zł za dt

Na podstawie

komunikatu GUS

Podatek leśny

Podstawa wyliczenia podatku    

komunikat GUS

OPŁATY

Opłata za ścieki

Uchwała

4,46 za m3 – od odbiorców przemysłowych

Opłata za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

34,99 zł

Opłata za wodę

Uchwała

2,99 za m3 –dla odbiorców przemysłowych

 

Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej

34,99 zł

Opłata abonamentowa za wodomierz

4,65 zł za miesiąc